Často kladené otázky

 • Jak si vybrat správný kurz?

Ve výběru správného kurzu Vám pomůže vyplnění on-line rozřazovacího testu, který najdete na našich stránkách. Okamžitě po vyplnění se dozvíte výsledek a tím i nejvhodnější úroveň. Pro objektivní výsledek doporučujeme nepoužívat slovník. Pokud si i po testu nebudete jistí, neváhejte kontaktovat naše pracovníky v kanceláři školy, kteří Vám rádi pomohou. 

 • Jak jsou lektoři vybíráni a školeni?

Lektoři procházejí náročným výběrovým řízením, které probíhá v několika kolech. Z kandidátů, kteří oslovili naši jazykovou školu, jsou jen ti nejvhodnější pozváni k osobnímu pohovoru. Součástí pohovoru je psaný lektorský test, pohovor s rodilým mluvčím a samozřejmě s vedením školy. Hodnotíme dosažené vzdělání, praxi v oboru, znalost učebnic a výukových metod, délku pobytu v zemi, jejíž jazyk vyučují apod. Dbáme na vysokou kvalifikovanost a motivovanost všech uchazečů. Po vstupních pohovorech následuje ukázková hodina, na které lektoři demonstrují svoji práci se studentem. Po úspěšném absolvování výběrového řízení jsou lektoři řádně zaškoleni v našich výukových metodách a účastní se náslechů v již probíhajících kurzech. Během působení v naší škole sledujeme práci lektorů na pravidelných hospitacích a kvalitu výuky posuzují i samotní účastníci kurzů prostřednictvím dotazníků. Během celého roku pracujeme na pedagogickém, ale i osobním rozvoji našich spolupracovníků lektorů ke spokojenosti všech stran.

 •  Jaký doklad/certifikát mohu dostat po ukončení kurzu?

Po ukončení kurzu mohou studenti obdržet osvědčení o absolvování kurzu, které je dokladem o úspěšném zvládnutí daného kurzu. Toto osvědčení vystavujeme na požádání v českém, popřípadě anglickém jazyce.

 • Jaké je věkové složení skupin večerních kurzů?

Večerní kurzy jsou kurzy pro veřejnost, tudíž je zde široké věkové složení. Kurzy nejsou věkově omezeny, převládají studenti a pracující.

 • Navazují na sebe večerní kurzy?

Naše večerní kurzy jsou koncipovány tak, aby na sebe jednotlivé úrovně plynule navazovaly a studenti, kteří přijdou jako začátečníci, tak postupně mohou dosáhnout až úrovně B2/C1. Pokud se na postup do další úrovně necítí, mohou si kurz zopakovat. 

 • Čím se naše škola odlišuje od jiných škol?

Na rozdíl od většiny škol používáme vlastní výukové metody, které v průběhu let zdokonalujeme. Řídíme se základní zásadou, že výuka má bavit a ne nudit, a tudíž ve všech našich kurzech používáme metodu výuky hrou. Látka je studentům podávaná zábavnou formou, důraz klademe na velký podíl konverzace, a to již od nejnižších pokročilostí. Hodiny u nás jsou dynamické, aktivity v hodinách se střídají, atmosféra v nich je přátelská a nekonkurenční. Navíc si používané učebnice můžete zapůjčit v naší kanceláři, což celkovou cenu kurzu /která je sama o sobě nastavena příjemně nízko/ velmi výrazně snižuje.

 • Máte speciální nabídku pro studenty VŠ?

Pro studenty VŠ vzhledem k jejich proměnlivému rozvrhu nabízíme všechny kurzy jako pololetní, aby si po změně rozvrhu mohli vybrat takový kurz, který jim bude vyhovovat. Dále každoročně pro studenty VŠ otevíráme speciálně i semestrální kurzy, které trvají pouze po dobu semestru na VŠ cca 10 týdnů. 

 • Jak vypadají vaše hodiny u večerních kurzů?

Jednotlivé lekce večerních kurzů probíhají jako bloky v intenzitě 2 x 45 nebo 3 x 45 minut vedené kvalifikovanými lektory. Každá lekce klasického kurzu obsahuje jak část gramatickou, tak část konverzační a poslechovou. Hodiny jsou koncipovány tak, aby byly zahrnuty všechny aspekty jazyka

 • Jakým způsobem probíhá příprava na KET, PET, FCE?

Příprava na KET a PET probíhá v rámci docházkových kurzů, během nichž jsou studenti na tyto zkoušky velmi pečlivě připravováni,a to včetně možnosti absolvování celých zkoušek nanečisto. Příprava na FCE je intenzivní kurz, jehož cílem je podrobně studenty seznámit s obsahem zkoušky a zejména na ni studenty připravit. Během kurzu si studenti několikrát vyzkoušejí veškeré části zkoušky včetně ústní. Tento typ kurzu je z části veden rodilým mluvčím. Naše škola disponuje velkým množství originálních testů všech typů zkoušek z minulých let.

 •  Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se je možné buď osobně v kanceláři školy nebo přes naše webové stránky formou on-line přihlášky. Po obdržení přihlášky zasíláme obratem informace včetně platebních údajů. Pro rezervaci večerního kurzu je nutné uhradit zálohu 500,- Kč, pro denní studium záloha činí 1.000,-Kč.

 • Mohu do kurzu nastoupit i v průběhu školního roku?

Do kurzu je možné nastoupit kdykoliv v průběhu školního roku, a to jak do denního, tak večerního studia. Zájemce pak hradí pouze poměrnou část kurzu.

 • Mohu se přijít podívat do hodiny?

V případě zájmu je možné přijít zdarma na ukázkovou lekci, a to do jakéhokoli kurzu. O ukázkovou hodinu je nutné zažádat v kanceláři školy kde Vám bude vydána vstupenka, kterou odevzdáte příslušnému lektorovi.

 • Mohu si půjčit učebnice do kurzu u vás?

Učebnice pro všechny večerní kurzy jsou k zapůjčení v kanceláři školy, a to za vratnou zálohu, která odpovídá ceně dané knihy. Půjčené materiály je třeba vrátit nepopsané a nepoškozené. Pokud knihu po ukončení kurzu nevrátíte, pak záloha zůstává škole. Při průměrné ceně jazykové učebnice 400-500,-Kč ušetříte vypůjčením značnou částku.

 • Kolik lidí studuje v kurzech?

V klasických kurzech studuje průměrně 8 osob. U kurzů specializovaných a konverzačních jsou počty vždy nižší, v průměru 6 osob.

 • Jaké speciální metody vaše škola využívá?

Mimo klasických ověřených učebních postupů používáme i známou Nepustilovu metodu, která je výborným nástrojem, jak si osvojit a zapamatovat určité gramatické jevy a struktury. Její kombinace s dalšími metodami je nejefektivnější způsob pro dokonalé  osvojení si jazyka.

 • Proč se v některých kurzech nepoužívají žádné učebnice?

V kurzech, kde není stanovena učebnice, jsou materiály dodávány na každou hodinu lektory, kteří na základě probírané látky vybírají vhodný učební materiál. Tento způsob je zvolen u kurzů, u nichž by obsah kurzu vyžadoval zakoupení mnoha různých učebních materiálů, čehož tímto způsobem chceme studenty ušetřit. Ceny dodávaných materiálů jsou již v ceně kurzů.

 • Probíhá výuka o státních svátcích a jsou během roku nějaké prázdniny?

Výuka v jazykové škole během státních svátků neprobíhá. Prázdniny v pomaturitní studium se řídí předpisem MŠMT. Pro večerní docházkové kurzy platí vánoční a také jarní prázdniny. 

 • Lze si nahradit hodinu, kterou zmeškám?

Obvykle z technických důvodů není možné si hodinu nahradit, jelikož i kurzy totožné úrovně mohou probíhat nestejným tempem. Na požádání můžeme ovšem zajistit dodání informací o obsahu zmeškané hodiny. U firemní a individuální výuky je možná náhrada hodiny dle smlouvy.   

 • Lze přestoupit do jiného kurzu?

V případě přihlášení se do kurzu, který Vám svou náročností nevyhovuje, naše škola garantuje možnost přestoupení do jiného vhodnějšího kurzu, ať už vyšší či nižší úrovně. Přestupy nejsou zpoplatněny.